Skogen på Granared domineras som gårdsnamnet antyder av gran. 75 % av skogsmarksarealen på 220 ha är beskogad med gran. Kring gården och vid sjön dominerar ek och övrig lövskog.

Skogsmarken är förhållandevis kuperad med rörligt markvatten som ger en god medelbonitet på 9,1 m3sk/ha.

Markberedning, plantering, röjning, förstagallring och upparbetning av vindfällen ombesörjer vi själva. En del röjning, senare gallring och nästan all slutavverkning uförs av entreprenörer på uppdrag. Vi har Södra som främsta affärsspartner i skogsbruket.    

Naturvårdsarbete under den gamla mäktiga Starräckreeken som mäter 5.65 m i omkrets.