Traditionellt grus brukar delas in i bärlager och väggrus. Vi saluför ett bärlagergrus, 0/32, och två sorteringar av väggrus(slitlagergrus), 0/16 och 0/22. Bärlagergrus används utöver till väg ofta som grundläggning på terass vid byggnation. 0/16 är avsett för väg med god bärighet, men där man vill ha en  slät och tät slityta. 0/22 kan användas till väg med lite sämre bärighet eller när man vill ha en starkare slityta. Till en underhållsgrusning går det åt 100-150 ton per kilometer.

En viktig egenskap för grus är hårdheten eller nötningsegenskaperna hos materialet. Enligt trafikverkets krav(TRV KB 10) skall värdet för bärlager enligt MicroDeval(analysmetoden) till belagd väg ligga under 20 och under 30 till grusväg. För slitlagergrus skall MicroDevalvärdet ligga mellan 7 och 30. Ett bra väggrus skall alltså inte vara allför hårt. Våra värden har varierat mellan 11 och 16.

En annan egenskap av betydelse är glimmerhalten i materialet. Glimmer binder fukt och kan vid höga halter påverka bärigheten, framförallt vid tjällossning. På bärlager till belagd väg är kravet under 30% på fritt glimmer i finfraktion. Till bärlager på grusväg  och slitlagergrus skall glimmerhalten inte överstiga 40%.  Glimmer i materialet har också fördelar då sten i materialet blir segare och studier visar att fragmentering och nötning kan minska. Glimmer kan förmodligen också tjäna som bindemedel i grus. Våra halter har varierat mellan 10 och 25%.

Sammanfattningsvis visar provresultaten att vårt råberg har goda egenskaper för att passa varierande krav för krossprodukter till väg och anläggning. 

Utöver egenskaperna i råberget har naturligtvis siktkurvorna, kornstorleksfördelningen, stor betydelse för materialets karaktär. Prov tas regelbundet som ett led i produktionskontrollen på CE-deklarerat material och du kan se en aktuell siktkurva för varje sortering under fliken deklarationer.

Bärlager och väggrus väger c:a 1800 kg/m3. Pris, hämtat i täkt. 0/32 , 0/16 och 0/22 84 kr/ton.

0/22 Nygrusat med 0/22